تعرفه پیامک مبلغ خرید همکار

نوع پیام اپراتور 2000 اپراتور 50001 اپراتور 50002 اپراتور 50005 اپراتور 3000 اپراتور 1000 اپراتور 021 BTS
هرپــیام فـارسی 134 ريال 123 ريال 130 ریال 130 ریال 139 ریال 137 ریال 127 ریال 130 ریال

تعرفه های بالا 1 تومان مجلس و 9 درصد ارزش افزوده حساب شده و از شما دریافت نمی شود

لیست قیمت شماره اختصاصی 3000 مــگفا

ردیف
شماره خطوط
غیررند/رند

نمونه

1 شماره خط 14 رقمی 240.000/220.000
30007321xxxxxx
2 شماره خط 12 رقمی 870.000 30007321xxxx
3 شماره خط 10 رقمی 1.080.000 30007321xx
4 شماره خط 9 رقمی 1.750.000 3000xxxxx
5 شماره خط 8 رقمی 8.000.000 call – 3000xxxx